برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2755)

1-1- بیان مساله21-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق31-3- سوالات تحقیق61-4- فرضیه‏های تحقیق71-5- اهداف تحقیق71-6- هدف کاربردی71-7- نوع روش تحقیق81-8- روش گردآوری اطلاعات81-9- محدوده تحقیق91-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق91-9-2- قلمرو زمانی تحقیق91-9-3- قلمرو مکانی تحقیق101-9-4- جامعه آماری ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2754)

-2-3-2-2 رویکرد بازارگرا 33…………………………..-3-3-2-2 رویکرد نئومارکسیست 33…………………………..-4-2-2 دیدگاههای مشرح در مورد توسعه و محیا 33…………………………..-1-4 -2-2 دیدگاه اقتصاددانان 33…………………………..-2-4-2-2 دیدگاه اکولوژیستها 33…………………………..-3-4-2-2 دیدگاه جامعهشناسان 34…………………………..-5-2-2 مداهیم مرتبا با توسعه و ایداری 34…………………………..-1-5-2-2ایداری و تعادم زیستی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (2753)

-8-2 روش تحلیل سازه 31…………………………..-9-2 تحلیل های خطی 32…………………………..1-9-2 روش استاتیکی خطی 33…………………………..-2-9-2 روش دینامیکی خطی 34(LDP)أ-1-2-9-2تحلیل خطی شبه دینامیکی یا طیفی 35…………………………..-2-2-9-2 معایب روش تحلیل دینامیکی طیفی 36…………………………..-3-2-9-2 تحلیل خطی دینامیکی تاریخچه زمانی 36…………………………..-10-2 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2751)

-4-2 حوزه نفوگ)حیطه عملکرد، ارزش(22-5-2 بررسی و ارزیابی جاگبه ها21-6-2 اهداف گردشگری29-7-2 اشکال گردشگری29-8-2 انواع گردشگری24-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری28-1-3-2 منابع و جاگبه های طبیعی28-2-3-2 منابع و جاگبه های انسانی28-12-2 فرآیند فضایی توسعه گردشگری23-11-2 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2748)

مزایای مشارکت54ایجاد تغییر و خلاقیت و نو آوری لازمه بقا و موفقیت سازمان ها55برنامه ریزی و اجرای تغییر55فرآیند تشخیص شامل موارد زیر است56فرآیند ایجاد تغییر56خلاقیت و نوآوری57فرآیند خلاقیت58ویژگی های افراد خلاق60موانع خلاقیت60استراتژی های نوآوری61روابط انسانی62روابط ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2747)

مبحث ششم-تدلیس ثالث92مبحث هفتم-تدلیس در باکره نبودن زوجه98مبحث هشتم-مجازات جرم تدلیس در نکاح100مبحث نهم-شرکت در جرم تدلیس در نکاح103مبحث دهم-معاونت در جرم تدلیس در نکاح104مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح105مبحث دوازدهم- موقعیت تدلیس در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2746)

9-فصول محدود گردش گری روستایی2610-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران2711- انواع گردش گری2711-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی2711-2- گردش گری ماجراجویانه2811-3- گردش گری ورزشی2911- 4-گردش گری درمانی2911- 5-گردش گری انبوه یا تفریحی2911- 6-گردش گری ادامه مطلب…